مصاحبه با اقای محمد شبیر اسفندیاری از تیم شهدای نسن
مصاحبه با اقای بهنام توسلی از تیم امید نسن
مصاحبه با اقای محمد صالحی از تیم دریوک نسن
مصاحبه با اقای محمد نوری از تیم یاران سلیمان
مصاحبه با اقای عادل گلچین از تیم شهدای میناک
مصاحبه با اقای ستار ستاری از تیم جوانان مزید