نمایش پیغام
نیاز به همکاری : جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
360 رنگ
گالری عکس نسن
نیاز به همکاری
محرم 98
ارتباط با ما
معرفي روستا - 9

روستاي نسن نور

معرفي روستا - 9

معرفي روستا

معرفي روستا

معرفي روستا - 9

معرفي روستا

معرفي روستا - 9

كَلِشْتِ كا- مازندران

تعداد افراد مناسب براي بازي دو نفر دسته هاي دو نفري در كنار هم در يك زمين، منتهي جداگانه مي توانند بازي كنند.
نحوه تهيه و ابزار بازي چنين است كه ابتدا تعدادي از چوبهايي به قطر دو تا چهار سانتي متر و بلندي تقريبي 20 تا 40 سانتي متر كه يك سر آن مانند مداد تراشيده و تيز كرده و يكسر ديگر آن گرد مي باشد.مكان بازي در زميني نرم و نمناك و بدون سنگ يا سنگريزه باشد صورت مي گيرد و كلشت هايي كه در اين بازي بكار مي رود عبارتند از : مولك MULAK ، كلشت متوسط و نازوار.
مولك كلشت كوتاه قدي است به طول 20 تا 25 سانتي متر  و قطر 5/2 سانتي متر.
كلشت متوسط كلشتي است با طول 30 يا 35 سانتي متر و قطر 2 تا 4 سانتي متر .
نازوار  كلشتي است تقزيبا بلندتر و كلفت تر از دو كلشت قبلي كه جنس آن حتما از (شل چو و صاف) چوب تر مي باشد كه بلندي آن 40 تا 45 سانتي متر و به قطر 3 يا 4 سانتي متر است.
مي توان فردي را براي نگهداري كلشتها انتخاب كرد كه به آن خيردار ( XeyrDar ) مي گويند كه اگر برنده نشوند مي گويند دست خيردار خوب نبوده.
اما در شروع بازي تست زمين بازي لازم است كه به اصطلاح محلي و مفهوم آن چنين است كه دونفر بازيكن يكي از آنها كلشتي را در زمين يار يارقيب وي براي اينكه متوجه موضوع مي باشد بلافاصله چون زمين را مناسب نمي بيند مي گويد: دِگ با دكِ نا DEG BA DEKE NA يعني اين زمين را براي بازي قبول ندارم و اما چنانچه فردي كه كلشت را بعنووان تست رها مي كند همزمان بگويد : هارشِم فرو HARSHEM FROV زمين فرو مي رود يا نه .
اگر زمين بنظر او مناسب هست بلافاصله قبل از زبان گشودن رقيب يا فرد مقابل كه مي گويد دِگ با دِك نا بايد بگويد دِ" با دِك يعني براي بازي اين زمين را قبول دارم و بعد از انجام اين مرحله بازي بدين گونه شروع مي شود كه نفر اول كلشت را با دست به شتاب بلند كرده و در زمين فرو مي كند (گِل كنه ) و نفر مقابل هم بدين صورت كلشت خودرا محكم به كلشت نفر اول مي زند كه اگر آنرا از جا كند يا انداخت كلشت نفر اول را بر ميدارد و بازي به همين نحو ادامه پيدا مي كند تا اينكه كلشت مولك هاي نفر اول يا دوم تمام شود كه بعد از ان كلشت متوسط بهميدان بازي مي آيد چنانچه كلشت متوسط يكي از طرفين تمام شد ( نازوار به ميدان مي آيد  و دوطرف مقابل هر دو با كلشت نازوار مي جنگند تا اين كه يكي از طرفين همانند قبل تمام كلشت يار مقابل را ببرد و امام اگر مهارت يكي از بازيكنان ضعيف بود و كلشت او در زمين فرو نرفت و يا اكمي در زمين نشست اين امتياز به وي داده مي شود تا بلافاصله بگويد
( سردِمتك  ( SAR DAMETAK   كه معني آن اين است كه روي قسمت فرو رفته كلشت در زمين لگد كند و در حقيقت استقامت  ان را در زمين بالا ببرد يا ياري بدهد ولي چنانچه يار مقابل قبل از او بگويد ( سردِمتك  ( SAR DAMETAK NA   يعني حق نداري لگد كني و بايد كلشت تو بهمان صورت در زمين باشد .
شرايط بردن كلشت ها در بازي چنين است : اگر كلشت يكي از افراد به هنگام  زدن روي فرو نرفت و كلشت در زمين طوري با كلشت افتاده اصبت كند كه 5 سانتي متر يا بيشتر آن را تكان  داده يا جابجا كند و يا به حركت درآورد در غير اينصورت صاحب كلشت افتاده مي تواند كلشت را بردارد و به بازي ادامه دهد.
شرط ديگر بردن كلشت ها اين است كه چنانچه يكي از طرفين  كلشت را زد به طوري كه كلشت فرو نشانده طرف مقابل كمتر از 3 سانتي متري زمين نزديك شد برنده به حساب مي آيد  و در غير اينصورت كلشت را برداشته ، بازي ادامه مي يابد تا اينكه در پايان بازي ، يكي از طرفين كلشتش تمام شود كه طرف برنده مي گويد( دُس بَشورد         DAS BASURD  ) يعني دستهايت را شستم و اين كنايه از خالي كردن دستهاي رقيب از كلشت مي باشد و بالاخره تيم برنده ، كلشت هاي خود را جمع كرده و محل بازي را ترك مي گويند.
در اين بازي تمركز حواس شرط اساسي بازي است.
توضيح: اصطلاح دِك با دِگ نا DEG BA DEG NA به هنگام بازي توسط بازيكنان به كار برده مي شود كه فرد زننده كلشت چنانچه كلشت او در زمين فرو نرفت بلافاصله بايد بگويد دِك با دِگ نا يعني دوباره بايد بزنم و اگر قبل از او طرف مقابل گفت دِ با دِگ نا او نبايد دست به كلشت بزند بلكه به همان صورت بايد روي زمين باشد تا طرف مقابل بزند و اين اصطلاح در خلال بازي چندين بار تكرار شود

منبع: كتاب كندلوس

  • چهارشنبه 23 شهريور 1390
ادامه مطلب

سي كل كا- مازندران

تعداد افراد مناست براي بازي دوازده نفره كه به دو گروه شش نفره طبق يارگيري تقسيم مي شوند.وسايل بازي :

2-  سي كل (داهله Dahla ) يك عدد

4 – تب (توپ) كه از مقداري ريس ( نخ پشمي ) كه ( در منطقه به مقدار فراوان موجود است  و پارچه كهنه درست مي كنند)

سي كل (داهله) چوب تر دوشاخه اي كه به قطر سه سانتيمتر و طول شصت سانتيمتر مي باشد

چك كه به قور يك سانتيمتر و طول چهل سانتيمتر  مي باشد .

اصطلاح چك cakدر زبان محلي به پاي انسان گفته مي شود چون سي كل و چك به هنگام قرار گرفتن در زمين به پاي انسان ماننده مي شود لذا به يك چك cak  = پا و سيك = sik بدون پا بدين منظور مي باشد.

اما مقدماتي  كه براي شروع بازي لازم است: ابتدا گروهي كه مي خواهند بازي را آغاز كنند بين خود دو نفر را به عنوان رهبر (سلارsalar ( انتخاب مي كنند كه معمولا زبده تر و زرنگتر و ماهر تر از ديگران هستند
پس از يارگيري بدين نحو صورت مي گيرد كه در محل برگزاري دو به دو ، مخفيانه ، از برابر سلار ها فاصله مي گيرند و براي خود نامهايي مثل شير،ببر،طوطي،طاووس، انار يا گل كه هريك مظهر شجاعت، قدرت، زيبايي  و شيريني است انتخاب مي كنند و دوباره به پيش سلارها مي آيند  و يكي از آنان رو به سلارها كرده مي گويد:

سلام سلار

سلار: عليك برار

و پس از ان يكي از دو نفر به عنوان مثال مي گويد: طوطي خاينه ( مي خواهي = xayne ) يا طاوس كه يكي از سلارها طبق نوبت براي يارگيري با اعضا و گروه خود مشورت و يكي را به دلخواه انتخاب مي كند و كار يارگيري بدين نحو پايان  مي گيرد  سپس براي شروع بازي سي كل يا دو شاخه را محكم در مركز زمين فرو مي كنند كه بر اثر برخورد با توپ ، نيفتد و از جا در نيايد.

پس از آن سي كل چو (چك) را در دو طرف سي كل بصورت حاءل قرار مي دهند كه بر اثر برخورد توپ به سي كل  و همان چك به زمين بيفتد

اما مكان قرار گرفتن دو تيم در بازي به اين صورت مي باشد كه با پانزده شاب (گام) بلند سلار ( قدمهاي بلند سلار) از دو طرف محل استقرار سي كل چو تعيين مي شود كه به نامهاي گل بالا و گل پايين معروف است.

پس از ان به طريقي كه ذكر آن گذشت خشك يا تر مي كنند و طرف برنده معلوم و بازي با نظارت دو سلار بدين گونه شروع مي شود:

سلار تب زن ( عضوي كه تب را به سي كل چو مي زند) بازي را آغاز مي كند. تب زن بايد تب را به سي كل چو بزند كه دو تا چك  يا دست كم يك چك را به زمين بيندازد كه رد اين ميان اگر يكي از سي كل چوها(چك ها) افتادمي گويد يك چك كه مفهوم آن اين است كه يك پا از اعضاي طرف مقابل را انداخته ( لنگ كرده است ) و اگر هر دو سي كل چوها را بيندازد مي گويد " سيك " يعني يكي از اعضاي مقابل هر دو پاي او را زده و اداخته است و به اين ترتيب طرف مقابل " سوخته " به حساب مي ايد يعني از تب زدن محروم مي شود و رفيق او كه از تب زدن در اين مرحله از بازي محروم شده بود مانند طرف مقابل به سي كل چو مي زنند كه بدين نحو بازي ادامهم مي يابد.

در اين جا حالتي ديگر هم پيش مي آيد كه اگر يكي از اعضاي (يك چك ) و درحال بازي و زدن تب به سي كل چو باشد چنانچه يكي از طرفين تب را چنان زد كه هر د سي كل چو افتادند مي گويد ( سيك و هر كه هم بيه يك چك ( sik – o – harke ham bia yak cak يعني اگر يك نفر از اعضاي ديگر شما هم بيايد يك چك است(پايش لنك است ) و ديگر اينكه در اين ميان چنانچه به نحوي يكي از سلارها و يا ديگر اعضا به هنگام زدن تب ، يار مقابل تب را به شرط اينكه يكبار با برخورد به زمين در دست (علم ALAM ) بگيرند تب زن مقابل يا رفيق ديگرش يك چك مي شود كه به ازاي هر يك علم سلار و يا اعضاي گروه او بازي به مرحله سيك شدن يك يك در آخر همه بازيكنان مي شود

و اما اگر تب زن ، تب خود را (بن ركي) زد يعني به صورت غلطلاندن روي زمين زد سلارهاي طرفين نخستين بار به او تذكر ميدهند كه در دفعات بعد در صورت تكرار از بازي اخراج مي شود كه سلار به تندي رو به او كرده و او را اخراج مي كند و بازي ادامه مي يابد تا يكي از طرفين ، بازي را درمرحله اول ببرد كه اين حالت بازي ( قنپر Qanpar ) هم دارد يعني طبق قرارداد طرفين بازي كه دوبار بايد ببرند كه مرحله ت=اول بنحوي كه ذكر آن گذشت مي باشد و مرحله بعدي اجراي حكم كه به محض برنده شدن جوايز يا انجام كارهايي كه بعد از برنده شدن بايد صورت گيرد انجام مي پذيرد.

اما اگر يكي از طرفين بازي كه قنپر آن تمام شده باشد بازي طبق روال فبلي ادامه مي بايد تا اينكه يكي از تيمها بعد از برنده شدن در مرحله اول، مرحله دوم بازي را هم ببرد كه در اينجا بايد بازيكنان طرف بازنده تك تك اعضاي برنده بازي از گل بالا تا گل پايين و برعكس در يك رفت وبرگشت كامل سواري دهند كه در هنگام اجراي عمل گروه برنده با شور و هيجان كامل كلمه اي را با صداي بلند تكرار مي كنند(دوشي دوشي  dushy dushy  ) يعني سواري سواري . در بعضي مواقع در اين نوع بازي ممكن است يكي از طرفين هميشه بازنده باشد كه در بازي شور و هيجاني بيشتر به خود مي گيرد و يا به هنگام زدن سي كل چوها توسط يكي از اعضاي گروه چنانچه چك ها نيفتد و در عوض ف طرف مقابل آن را با دست علمALAM بگيرد خود امتيازي ديگري در بازي به گروه علم ALAM گيرنده تب مي رساند.

در شروع بازي چنانچه يار مقابل بتواند سيك كند(هر دو پايه را بيندازد ) سلار طرف مقابل از بين افراد خود يكي را كه ناشي و تازه كار است و احتمال موفقيت ندارد بازنده اعلام مي كند يعني قبل ارآنكه وارد بازي شود مي سوزد كه به اصطلاح به او اموناشت ( AMUNSHT) يعني كسي كه امان نداشت مي گويند.
منبع : كتاب كندلوس

  • چهارشنبه 23 شهريور 1390
ادامه مطلب

الك دولك

نوع بازي : دست جمعي

تعداد بازيكنان :حداقل در هردسته 10 نفر

سن بازيكنان : 12 تا17 سال

وسايل بازي: دوتا آجريا سنگ، يك قطعه چوب به طول 10سانتي متر به نام الك ويك قطعه چوب به طول يك متربه نام دولك

محل بازي: فضاي باز، زمين صاف وهموار

هدف بازي: رشد مهارتهاي حركتي، چابكي وتقويت عضلات دست وپا

  • چهارشنبه 23 شهريور 1390
ادامه مطلب

 نسن

نسن نور روستايي از توابع اوز رود، بخش بلده، شهرستان نور، استان مازندران است. اين روستا در جنوب مازندران ، جنوب غربي شهرستان نور و شمال استان تهران  واقع شده است و  خط مرزي دو استان را مي سازد به طوري كه قسمتي از كوههاي آن در استان اخير واقع است كه از شمال به كوههاي كجور ،ازغرب وشرق به كوههاي نور واز جنوب به كوههاي استان تهران متصل است.

اين منطقه به علّت سرد سير بودن از قديم « نسم » خوانده مي شد، به زبان محلي به جايي كه  سرد و سایه بوده و به خوبي در معرض آفتاب قرار نداشته باشد ، "نسم" گويند، كه به مرور زمان به نسن تغيير يافته است. در كتاب تاريخ مازندران نوشته رابينو انگليسي به اشتباه « نس » ناميده شده است.


  • یکشنبه 6 شهريور 1390
ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

گیاه گون

یکشنبه 31 شهریور 1398

کلیپ محرم 98 نسن (سینه زنی سنتی)

سه شنبه 26 شهریور 1398

لایروبی رودخانه نسن

سه شنبه 26 شهریور 1398

پایان پی کنی سد

سه شنبه 26 شهریور 1398

محرم 98 نسن (قسمت دوم)

دوشنبه 25 شهریور 1398

دیوار کشی کنار رودخانه

یکشنبه 24 شهریور 1398

محرم 98 نسن(قسمت اول)

شنبه 23 شهریور 1398

سلام بر محرم ...

یکشنبه 10 شهریور 1398