قسمتی از رودخانه نزدیک محل که توسط شاخه و تنه های درخت مسدود و باریک شده بود توسط اهالی بومی و زحمت کش لایروبی شد تا از وقوع خرابی و تغییر مسیر آب جلو گیری شود.

منبع : طبیعت نسن